samastkkpf@gmail.com

દાતા અને ફાળો આપનાર

Imageનામદાતા અને ફાળો આપનાર ફાળો
No Record Found!

દાન

દાન આપવા માટે આપનું સ્વાગત છે.

આ ટ્રસ્ટ ને આપેલું દાન આવકવેરા ધારાની કલમ ૮૦(ક)(૫) હેઠળ માફીને પાત્ર છે.

અભિપ્રાય મતદાન

No Poll Yet